Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
14.01.2019 / 10:383RusŁacBieł

«Simptomy nietrymańnia mačy adčuvajuć 70% biełarusak» — hutarka pra estetyčnuju hiniekałohiju

Karystalniki forumaŭ usio čaściej abmiarkoŭvajuć takija intymnyja pracedury, jak amaładžeńnie pochvy ci płastyku pałavych hub. Bolšaść piša ananimna, bo mała chto hatovy havaryć pra takija rečy adkryta, navat z samymi blizkimi.

My pahutaryli z akušerkaj-hiniekołaham miedycynskaha centra «Konfidens» Natallaj Łakotka pra toje, na jakim uzroŭni ŭ Biełarusi znachodzicca estetyčnaja hiniekałohija. I jakija z pracedur — sapraŭdnaja nieabchodnaść dla intymnaha i ahulnaha zdaroŭja, a jakija — tolki kapryz.

Natalla Łakotka, akušerka-hiniekołah miedycynskaha centra «Konfidens».

Daviedka: Natalla Łakotka pracuje hiniekołaham 20 hod. Kandydatka miedycynskich navuk, z 1997 hoda — siabra Biełaruskaha tavarystva akušeraŭ-hiniekołahaŭ, z 2018-ha — staršynia Tavarystva estetyčnaj hiniekałohii.

«NN»: Kali tłumačyć prostymi słovami, što takoje estetyčnaja hiniekałohija? Kali jana źjaviłasia ŭ śviecie i chto tut byŭ pieršaprachodcam?

Natalla Łakotka: Estetyčnaja hiniekałohija vyrašaje intymnyja prablemy žanočaha arhanizma, nie źviazanyja z surjoznymi prablemami zdaroŭja. Hety raździeł hiniekałohii isnavaŭ zaŭsiody, ale ŭ Biełarusi staŭ aktyŭna raźvivacca ŭ apošnija 5—7 hod. Cikava, što pracedury pa amaładžeńni žanočych intymnych zon byli viadomyja jašče da našaj ery. Praŭda, mietady tady byli dalokija ad sučasnych. Siońnia technałohii intymnaha estetyčnaha amaładžeńnia i lačeńnia prychodziać da nas z roznych kantynientaŭ, i my radyja vykarystoŭvać najlepšaje z hetaha, ukaraniać u svaju praktyku.

«NN»: Jakija prablemy dapamahaje vyrašyć hiniekołah-estetyst?

NŁ: Asobnaj śpiecyjalnaści «hiniekołah-estetyst» nie isnuje. Usie akušery-hiniekołahi — śpiecyjalisty ŭ halinie akušerstva i hiniekałohii. Prosta ŭ zaležnaści ad miesca pracy i zdolnaściaŭ my stanovimsia albo bolš akušerami, albo bolš hiniekołahami. Kali doktar-hiniekołah zachaplajecca płastyčnaj chirurhijaj, łaziernymi i inšymi mietadami lačeńnia, to, možna skazać, jon zajmajecca ŭ tym liku estetyčnaj hiniekałohijaj. To bok usie akušery-hiniekołahi sutykajucca z estetyčnymi pytańniami ŭ hiniekałohii, ale va ŭsich daktaroŭ jość roznyja mahčymaści ŭ vyrašeńni hetych prablem. Jość i roznaje staŭleńnie da hetych pytańniaŭ.

Naprykład, pacyjentka vielmi saromiejecca, ale ŭsio ž advažvajecca pryznacca svajmu doktaru, što jaje turbuje źniešni vyhlad hienitalijaŭ. Adzin doktar moža joj biezapielacyjna skazać: «Dy ŭsio ŭ vas narmalna, nie prydumlajcie prablem». Druhi ž dalikatna i ciarpliva pasprabuje vyśvietlić: «Davajcie raźbiaromsia, što vam nie padabajecca, što b vy chacieli vypravić, čamu vam heta zaminaje, ci hatovyja vy na pracedury i apieracyi…» Voś u hetych padychodach hiniekołahi mohuć adroźnivacca. A niazručnych, asabistych, sakretnych, dziŭnych, na dumku pacyjentak, pytańniaŭ zvyčajna niamała. Časam zadać ich jany nie advažvajucca hadami i nie mohuć atrymać jakasnuju estetyčnuju intymnuju dapamohu.

«NN»: Ci byli ŭ vašaj praktycy apieracyi-kapryzy, jakija ludziam vidavočna niepatrebnyja?

NŁ: U luboj śfiery našaha žyćcia isnujuć krajnaści, hiniekałohija tut nie vyklučeńnie. Naprykład, prośba pacyjentki, što ŭžo naradžała, viarnuć joj cnotu.

U žančyn zaŭsiody, na ich dumku, jość važkija arhumienty, kab pajści na hetuju apieracyju. Ale doktar moža admović u takoj apieracyi jak praz techničnuju niemahčymaść jaje vykanać, tak i praz svaje pierakanańni.

«NN»: Raskažycie, jak prachodziać samyja papularnyja apieracyi?

NŁ: Treba razumieć, što apieracyja — heta ŭ lubym vypadku miedycynskaje ŭmiašańnie. Jano zaŭsiody adbyvajecca ŭ ścienach miedycynskaj ustanovy, i za jaho adkazvaje doktar. Tamu papularnyja apieracyi — nie značyć prostyja, jany taksama patrabujuć surjoznaj padrychtoŭki. Akramia taho, treba ŭličvać, što na estetyčnuju apieracyju da nas prychodzić zdarovaja žančyna, a paśla joj davodzicca tryvać peŭnyja niazručnaści ŭ suviazi sa švami, bolami, pieraviazkami.

Kali kazać pra pracedury, jakija najbolš zapatrabavanyja ŭ śfiery estetyčnaj hiniekałohii, to heta płastyka małych pałavych hub, karekcyja paślarodavych šnaraŭ, zvužeńnie pochvy.

«NN: Kamu zvyčajna patrabujecca płastyka pałavych hub? Što jana daje?

NŁ: U pieršuju čarhu źviartajucca dziaŭčaty i žančyny, jakija adčuvajuć estetyčny i fizičny dyskamfort praź vialikija ci, naadvarot, maleńkija vialikija i małyja pałavyja huby.

Nikoha ŭžo nie ździŭlajuć pracedury i płastyčnyja apieracyi pa pavieličeńni vusnaŭ na tvary, małočnych załoz, jahadzic, tamu niama ničoha dziŭnaha, što žančyny stali nie mienš patrabavalnymi i da źniešniaha vyhladu svaich intymnych zon.

Robiać jany heta vyklučna dla siabie: kab nie adčuvać niazručnaści padčas našeńnia bializny, zaniatkaŭ aktyŭnym sportam, dla seksualnaha kamfortu.

«NN»: Niaŭžo dla kahości sapraŭdy isnuje standart pałavych hub, ich idealny vyhlad, da jakoha treba imknucca?

NŁ: Vam, jak nikomu, viadoma, što standarty pryhažości davodziać da nas ŚMI. Nie vyklučeńniem stała i intymnaja śfiera. Ale, akramia hetaha, isnuje miedycynskaja kłasifikacyja vieličyni małych pałavych hub. Kali ich pamier pieravyšaje peŭnaje značeńnie, to padstavy da apieracyi jość (u kahości heta navat ličycca strachavym vypadkam). Kali pamier mienšy za «standartnaje» značeńnie, apieracyja ličycca čysta estetyčnaj, i pacyjentki jaje apłačvajuć jak svoj kapryz. U niekatorych afrykanskich krainach da hetaha času pravodzicca rytualnaje abrazańnie małych pałavych hub, ale hetaje kalečańnie nie maje ničoha ahulnaha ź miedycynaj, bolšaść daktaroŭ asudžaje takuju praktyku.

«NN»: Jakim čynam prachodzić amaładžeńnie pochvy?

NŁ: Heta zbornaje paniaćcie, jakoje, moža, i hučyć jak modny zaklik, adnak uklučaje ŭ siabie adnaŭleńnie paśla zvyčajnych rodaŭ, prafiłaktyku apuščanaj pochvy i źviazanych z hetym uskładnieńniaŭ, a taksama dazvalaje paźbiehnuć surjoznych hiniekałahičnych apieracyj u budučyni.

«NN»: Jakimi łazierami pravodzicca amaładžeńnie? Nakolki jany biaśpiečnyja? Ci mohuć łaziery paskoryć raźvićcio ankałohii?

NŁ: U našym centry, naprykład, intymnaje amaładžeńnie pravodzicca na inavacyjnym łaziernym abstalavańni z vykarystańniem Piksiel SO2 — technałohii izrailskaj firmy «Alma łazier», jakaja dazvalaje biez bolaŭ viarnuć pacyjentcy adčuvańnie kamfortu i ŭpeŭnienaści ŭ svaim intymnym zdaroŭi. Heta nie tolki biaśpiečna, ale ź minułaha hoda navat rekamiendujecca Ministerstvam achovy zdaroŭja da šyrokaha ŭžyvańnia ŭ lačeńni nietrymańnia mačy, źviazanaha z apuščeńniem ścienak matki, lačeńniem źmianieńniaŭ intymnaj zony ŭ žančyn u suviazi z nadychodam klimaksu i mnohich inšych stanaŭ i zachvorvańniaŭ.

Luby mietad maje svaje pakazańni i supraćpakazańni, jakimi daktary zaŭždy kirujucca, što dazvalaje źvieści da minimumu ryzyki, u tym liku — uźniknieńnie ankałohii. Łaziernaje ŭździejańnie ŭ intymnaj śfiery adbyvajecca małainvaziŭna (biez paškodžańnia tkanak). Efiekt amaładžeńnia, padciažki dasiahajecca za košt stymulacyi bijachimičnych pracesaŭ u tkankach hetaj zony.

Usie dastupnyja ŭ hiniekałohii łaziernyja mietady na siońnia dobra vyvučanyja i aktyŭna vykarystoŭvajucca va ŭsim śviecie.

Što tyčycca łaziernaha intymnaha amaładžeńnia paśla rodaŭ, to jano ŭ mnohich krainach abaviazkovaje dla reabilitacyi ŭžo praz 2 miesiacy paśla naradžeńnia dziciaci. Pracedura nie maje supraćpakazańniaŭ navat dla kormiačych maci.

«NN»: Dla kaho zabaronienyja padobnyja apieracyi? Ź jakimi chvarobami ich nielha rabić ni ŭ jakim razie?

NŁ: Adznaču, što łaziernaje SO2 lačeńnie — adzin ź mietadaŭ, što dapamahaje maładym žančynam, jakija pieranieśli harmanalna zaležny rak hrudziej i pakutujuć ad zaŭčasnaha klimaksu i atrafičnych ź‘iaŭ u pochvie i vulvie. Siońnia isnuje kudy bolš mahčymaściaŭ palepšyć jakaść ich intymnaha žyćcia. Heta nie tolki łaziernyja mietady lačeńnia, ale i vykarystańnie preparataŭ hiałuronavaj kisłaty.

Viadoma, pacyjentki ź ciažkimi chraničnymi zachvorvańniami nie buduć atrymlivać heta lačeńnie, usie namahańni daktaroŭ buduć skiravanyja na praduchileńnie ŭskładnieńniaŭ surjoznych zachvorvańniaŭ (hiepatyt, cukrovy dyjabiet, parušeńnie zhortvańnia kryvi, ankałahičnyja zachvorvańni na stadyi lačeńnia i inšyja).

«NN»: Nakolki ŭ Biełarusi zapatrabavanaja himienapłastyka? Čamu biełaruski chočuć adnavić cnotu? Jany robiać heta chutčej dla siabie ci dziela mužčyn?

NŁ: Heta dosyć redkaja apieracyja ŭ našym rehijonie, adnak niekalki razoŭ na hod da nas u kliniku źviartajucca pacyjentki z hetym pytańniem. Prosiać jaje zrabić žančyny, kab vypravić minułaje ci kab abaranić siabie ŭ budučyni. Dla niekatorych pacyjentak heta peŭny pavarot losu. Viadoma, doktar zaŭsiody pastavicca da hetaj dalikatnaj situacyi z uvahaj, pasprabuje dapamahčy słovam. Ale časam prychodzicca dapamahać i apieracyjaj.

«NN»: Kolki pa časie arhanizm žančyny adnaŭlajecca paśla takich apieracyj?

NŁ: Estetyčnyja pracedury dobryja tym, što paśla ich praktyčna nie treba adnaŭlacca, a voś apieracyi praduhledžvajuć niekatoryja abmiežavańni ad troch dzion da miesiaca.

«NN»: Filery dla tvaru i dla intymnaj płastyki majuć padobny skład? Ci sapraŭdy jany mohuć pavysić adčuvalnaść padčas seksu?

NŁ: Filery (preparaty hiałuronavaj kisłaty, jakija ŭtvarajuć abjom) pryjšli ŭ hiniekałohiju z kaśmietałohii. Tak, usie jany składajucca z hiałuronavaj kisłaty plus nievialikaj kolkaści inšych rečyvaŭ. Adnak dla hiniekałohii vykarystoŭvajucca śpiecyjalna padabranyja filery, bolš ustojlivyja da miechaničnych i tempieraturnych uździejańniaŭ.

Ukoły preparatami hiałuronavaj kisłaty dazvalajuć vyrašyć mnostva prablem u intymnaj śfiery: ad lačeńnia stresavaha nietrymańnia mačy i karekcyi šnaravych defarmacyj paśla rodaŭ da lačeńnia seksualnych dysfunkcyj. Ukoły z hiałuronavaj kisłatoj paśla abiazbolvańnia robiacca ŭ roznyja intymnyja zony. Lačebny efiekt zachoŭvajecca na 1—1,5 hoda.

«NN»: Šmat čytała na miedycynskich sajtach pra papularnaść u niekatorych hrup nasielnictva adbielvańnia anusu, ci robicie vy takuju praceduru? Jak sami staviciesia da jaje i da taho, što žančyny, miarkujučy pa kamientaryjach na forumach, hatovyja mazać siabie to limonnym sokam, to śpiecyjalnym kremami, kab adbialić anus?

NŁ: Tak, pažadańni časam hučać, ale na adbielvańnie lubych učastkaŭ skury pacyjentki źviartajucca, jak praviła, da kaśmietołahaŭ. Jany majuć tut vialiki dośvied. U hiniekołahaŭ čaściej pytajucca pra adbielvańnie skury pałavych hub, mižnožža.

Isnujuć roznyja mietady adbielvańnia skury, u tym liku i ŭ žanočaj intymnaj śfiery, ale tut lepš abyścisia bieź limonnaha soku! Jość śpiecyjalnaja kaśmietyka (kremy, pilinhi), jość łazierny mietad. U svajoj praktycy ja vykonvaju praceduru adbielvańnia ŭ kompleksnym amaładžeńni intymnaj zony z vykarystańniem SO2 łaziera. Pavinna adznačyć, što heta nie samaja papularnaja pasłuha siarod maich pacyjentak.

«NN»: Ci možna rabić niejkija praktykavańni ci jašče niešta, kab zahadzia pakłapacicca pra svajo intymnaje zdaroŭje? Kab u budučyni prablem z vypadzieńniem matki ci ź nietrymańniem mačy, naprykład, nie było.

NŁ: Adsutnaść svoječasovaj fizičnaj reabilitacyi paśla rodaŭ, praciahły chraničny kašal, zapory, lišniaja vaha, padniaćcie ciažkaściaŭ — asnoŭnyja pryčyny apuščeńnia matki ŭ budučyni. Uličvajučy, što simptomy nietrymańnia mačy praz apuščanyja ścienki matki adčuvajuć da 70% usich biełaruskich žančyn, to prafiłaktyka aktualnaja z maładości.

Biezumoŭna, zaŭsiody jość alternatyŭnyja mietady prafiłaktyki i lačeńnia. U dadzienym vypadku my rekamiendujem pacyjentkam pačynać z prostych krokaŭ. Naprykład, nie nasić ciažar pierad saboj (i naohuł — nie trymać u rukach bolš za 3 kiłahramy), sačyć za vahoj, svoječasova lačyć kašal i zapory. Niadrenna pasprabavać praciahły čas pazajmacca himnastykaj dla ciahlic tazavaha dna, u tym liku z vykarystańniem trenažoraŭ dla pochvy. Kali hetych prostych pravił budzie niedastatkova — źviarnucca pa inšyja mietady lačeńnia.

Na žal, tolki kala 30% žančyn źviartajucca da daktaroŭ sa skarhami na nietrymańnie mačy, a jašče mienš — atrymlivajuć kompleksnaje lačeńnie, jakoje viadzie da vyzdaraŭleńnia.

Dumaju, infarmacyja pra heta dazvolić niekatorym žančynam pryznać, što takaja situacyja nie źjaŭlajecca normaj, što nie treba tryvać, a lepš chutčej źviarnucca da doktara-hiniekołaha ci ŭrołaha.

«NN»: Jak vy ŭvohule aceńvajecie intymnaje zdaroŭje biełarusak? Ci pahoršyłasia jano za apošnija hady? Na jakija chvaroby my stali pakutavać čaściej i što z hetym rabić?

NŁ: U zaležnaści ad uzrostu, žyćciovaj situacyi aktualnaść tych ci inšych pytańniaŭ u intymnaj śfiery ŭzmacniajecca abo słabieje. Ale ŭsio bolš nas, daktaroŭ, turbuje prafiłaktyka i rańniaje vyjaŭleńnie ankałahičnych zachvorvańniaŭ i achova repraduktyŭnaha zdaroŭja našych žančyn.

Kožnaja piataja para ŭ krainie biaspłodnaja, a heta i infiekcyi, i pierapynieńnie ciažarnaści, i niezdarovy ład žyćcia, i seksualnyja dysfunkcyi.

Adkaz na pytańnie «Što rabić?» składany i adnačasova prosty: treba bierahčy zdaroŭje z maładości, nie hrebavać paradami daktaroŭ pa prafiłaktycy chvarobaŭ, u tym liku ŭ intymnaj śfiery. Źviartajciesia da miedykaŭ, vykonvajecie rekamiendacyi i budźcie zdarovyja!

Čytajcie taksama:

Płastyčny chirurh: U pieršyja dni studzienia apieracyj zaŭvažna bolš

Hutaryła Kaciaryna Karpickaja, foty Voli Aficeravaj

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
majčervieńlipień
PNSRČCPTSBND
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930